جدول نرخ نامه اتحادیه برای کارواش های تابعه در سال 1394